پرسش نامه چند وجهی مسایل جنسی

45,000 ریال – خرید
این آزمون را میتوان به عنوان میزان تفاوتهای فردی ۱۲ ساختی استفاده کرد ودارای ۶۰ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی بر خوردار میباشد.