پرسش نامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه

هدف این آزمون ارزیابی ابعاد هیجانی،شناختی ورفتاری خشم در محیط مدرسه است .ویک ابزار خودگزارش دهی است که از ۳۶ ماده تشکیل شده است.که دارای روش نمره دهی ،روایی و پایایی میباشد.