پرسش نامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه

45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی ابعاد هیجانی،شناختی ورفتاری خشم در محیط مدرسه است .ویک ابزار خودگزارش دهی است که از ۳۶ ماده تشکیل شده است.که دارای روش نمره دهی ،روایی و پایایی میباشد.