پرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان

40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانان است ودارای ۲۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.