پرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان

هدف اصلی این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانان است ودارای ۲۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.