پرسش نامه پژوهشی در پدیده مدگرایی جوانان

هدف این آزمون بررسی مدگرایی در بین جوانا ن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.