پرسش نامه هوش اخلاقی

هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول جهانی در اخلاقیات،اهداف ومراودات یک فرد از روی قاعده است.ودارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.