پرسش نامه هوش اجتماعی

هوش اجتماعی عبارت است توانایی برقراری روابط بین فردی درگروه و بادیگران است.ودارای ۴۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.