پرسش نامه نقش خانواده در اجتماعی کردم فرزندان

هدف اصلی این پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان بوده است.وبروی ۳۱۶ نفر از مادرانی که فرزند بین ۱۴-۱۸ ساله داشته اند درشمال و جنوب شهر تهران اجرا شده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است.