پرسش نامه نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر بر آن

مشخص کردن اینکه آیا اعتماد میتواند در افزایش همکاری های علمی داشته باشد ؟هدف این ابزار است ودارای ۱۰ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.