پرسش نامه نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر بر ان

هدف این آزمون تاثیر اعتماد در افزایش همکاری های علمی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.