پرسش نامه نشانه های توقف

این پرسشنامه سوالاتی را در مورد باورها وآیین مندی ها می پرسد ودارای ۱۲ عبارت است که اهمیت معیارهای شخص در تصمیم گیری برای توقف آیین مندی ها را اندازه گیری میکند. ودارای پایایی است.