پرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر آن

هدف این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های اداری بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.