پرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر ان

هدف این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های مردم بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.