پرسش نامه میزان رضایت مردم از سازمانهای اداری و بررسی عوامل موثر بر آن

هدف اصلی این آزمون بررسی رضایت مردم از سازمان های اداری بوده است ودارای ۳۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.