پرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر بر ان

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی بهره وری بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.