پرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر برآن

هدف اصلی این پرسشنامه بررسی بهره وری بوده است. ودارای ۱۲ عبارت و گویه میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.