پرسش نامه میزان بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن

هدف این آزمون بررسی بهره وری بوده است.ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.