پرسش نامه میزان اندازه گیری وسواس فکری -عملی پادوا

هدف این آزمون اندازه گیری وسواس فکری-عملی است.ودارای ۵۵ سوال وروش نمره گذاری است واز روایی ،پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.