پرسش نامه موفقیت تحصیلی

این پرسشنامه توسط صالحی به راهنمایی عابدی ساخته شد و دارای 3 فرم دانش آموز ، فرم والدین و فرم معلم می باشد. این پرسشنامه دارای دو بعد عینی و ذهنی است که در مجموع هفت خرده مقیاس را تشکیل می دهد. و دارای روش نمره گذاری و و روایی نیز هست.