پرسش نامه مهارت های ذهن آگاهی فرایبرگ

هدف این آزمون مشخص کردن تجربه هشیار فرد است.ودارای ۱۴ عبارتمیباشد که گزینه های پاسخ به آنها به ندرت ،بعضی اوقات،اغلب اوقات وهمیشه است ودارای شیوه نمره گذاری است.