پرسش نامه مهارتهای قابل انتقال

این پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات
است و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد