پرسش نامه مهارتهای ارتباطی

این پرسش نامه دارای دو بخش که بخش اول 12 سوال 5 گزینه ای و بخش دوم 7سوال 5 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد