پرسش نامه منبع کنترل درونی – بیرونی راتر

این آزمون دارای ۲۹ جفت جمله است.که هرجفت با حروف الف و ب مشخص شده اند و هدف این ابزار سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین است.واز روایی وپایایی برخوردار است.