پرسش نامه مقیا س تجارب اوج (جاری بودن )در کار (سه مولفه ای )فرم 13 سوالی

این پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و دارای 13سوال 7گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 3خرده مقیاس شامل 1-جذاب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد