پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و روانی )(پنج مولفه ای )فرم 45 سوالی

اين پرسش نامه توسط ساهین،ستین،سمینو یلدیران ارائه شده است و داراي 45 سوال 5گزينه اي مي باشد و و اين پرسش نامه داراي 5 خرده مقياس شامل1-رفتار تهدید کننده ارتباط2-رفتار تهدید کننده تماس های اجتماعی3-رفتار تهدیدمننده شهرت شخصی4-رفتار تهدید کننده موقعیت شغلی 5-رفتار تهدید کننده سلامت جسمی است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد