پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و رفتاری )(پنج مولفه ای )فرم 30 سوالی

اين پرسش نامه توسط تیگرل و کوکالان ارائه شده است و داراي 30سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار استو اين پرسش نامه داراي 5خرده مقياس شامل 1-تهاجم به ابراز خود و ارتباط2-تهاجم به روابط اجتماعی 3-تهاجم به شهرت و اعتبار 4-تهاجم به کیفیت زندگی و حرفه 5-تهاجم به سلامتی و بهزیستی است و داراي 4صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد