پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری(هیجانی و روانی)پرستاران (هشت مولفه ای )فرم 60سوالی

اين پرسش نامه توسط آزترک،ساکمن ،یلمازو کلین گیرارائه شده است و داراي 60 سوال 5 گزينه اي مي باشد و اين پرسش نامه داراي 8 خرده مقياس شامل 1-تهاجم به عزت نفس2-تهاجم به روابط شخصی و حرفه ای 3-تهاجم به نشان دادن خود و ارتباط 4-تهاجم به اعمال حرفه ای5-تاثیر روان شناختی و خستگی 6-تاثیر بر سازمان و مدیریت 7-تاثیر بر روابط اجتماعی 8- تاثیر بر سلامتی و زندگی است و داراي 6صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد