پرسش نامه مقیاس کیفیت زندگی SF_36

50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه داراي 36 سوال که بعضی سوالها دو گزینه ای ،بعضی 5 گزینه ای ؛بعضی6 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي8 خرده مقياس شامل 1-عملکرد جسمانی 2-کارکرد نقش جسمی3-درد بدنی4- سلامت عمومی 5-نشاط6-عملکرد اجتماعی 7-کارکرد نقش هیجانی 8-سلامت روانی است و داراي11صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد