پرسش نامه مقیاس پاسخ های نشخوار فکری

این آزمون دارای ۲۲ سوال وروش نمره دهی میباشد.که چهارنوع متفاوت از واکنش بخ خلق منفی را مورد ارزیابی قرار میدهد.