پرسش نامه مقیاس پاسخ های نشخوار فکری

40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۲ سوال وروش نمره دهی میباشد.که چهارنوع متفاوت از واکنش بخ خلق منفی را مورد ارزیابی قرار میدهد.