پرسش نامه مقیاس هوش هیجانی شات – تجدید نظر شده

اين پرسش نامه توسط آستین،ساکلوفسکی،هوانگ و مک کینی ارائه شده است و داراي رو قسمت است قسمت اول دارای 33سوال5گزينه اي و قسمت دوم دارای 41سوال 5 گزینه ای مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل1-ارزیابی هیجانات در خود و دیگران2-تنظیم هیجانات3-بهره جویی از هیجانات در حل مسائل4-ادراک و فهم هیجانات است و داراي11 صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد