پرسش نامه مقیاس منبع کنترل راتر

اين پرسش نامه توسط راترارائه شده است و داراي 29 ماده 2جمله ای مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 5صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد