پرسش نامه مقیاس مخالفت سازمانی (سه مولفه ای )فرم 24 سوالی

اين پرسش نامه توسط کسینگ ارائه شده است و داراي 24سوال 7گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-مخالفت رو به بالا/بیانی2-مخالفت جانبی/پنهان 3-مخالفت جابحا شده می باشد و داراي 3 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد