پرسش نامه مقیاس ماکیاول گرایی (چهار مولفه ای )فرم 16 سوالی

اين پرسش نامه توسط داهلینگ،ویتاکرو لوی ارائه شده است و داراي 16 سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل 1-بی اخلاقی 2-تمایل به پایگاه داشتن 3-تمایل به کنترل داشتن 4-عدم اعتماد به دیگران است و داراي 6 صفحه است .فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد