پرسش نامه مقیاس قوت انسانی-فرم ایرانی فرم 30سوالی

اين پرسش نامه توسط پترسون و پارک ارائه شده است و داراي 30 سوال 10گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل 1-دانایی و خردمندی 2-شجاعت3-انسانیت4-عدالت5-اعتدال6-تعالی و شکوفایی است و داراي 6 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد