پرسش نامه مقیاس صداقت اخلاقی (چهار مولفه ای )فرم 126،62و 12 سوالی

45,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اینگرسان ارائه شده است و داراي 126،62،12 سوال 9 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است ومقیاس 62 سوالی از چهار حوزه شامل 1-صداقت اخلاقی شناختی 2-صداقت اخلاقی عاطفی3-رفتار اخلاقی 4-شجاعت اخلاقی و مقیاس 12 سوالی از 4 خرده مقیاس شامل 1-صداقت اخلاقی شناختی 2-صداقت اخلاقی عاطفی3-رفتار اخلاقی 4-شجاعت اخلاقی تشکیل شده است و داراي 9 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد