پرسش نامه مقیاس راستی (درست کاری )ادراک شده رهبر فرم 30سوالی

اين پرسش نامه توسط کریگ و گوستاوسون ارائه شده است و داراي30سوال4گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و داراي 7صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد