پرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت فرم 18سوالی

15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پار ارائه شده است و پرسش نامه دارای 18 سوال 6 گزینه ای می باشد و از روایی برخوردار است و دارای سه خرده مقیاس 1)اقدامات مدیریتی 2)سیاست های پیشگیری از خشونت 3)فشار برای خشونت می باشد و 3 صفحه دارد و فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد