پرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت (سه مولفه ای)فرم 18 سوالی

15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کسلر،اسپکتور،چانگ و پارارائه شده است و دارای 18سوال 6گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است این پرسش نامه دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-اقدامات مدیریتی2-سیاست های پیشگیری از خشونت 3-فشار برای خشونت است و دارای 3صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد