پرسش نامه مقیاس جو خانواده

60,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است و دارای 90سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 10 خرده مقیاس شامل 1-انسجام 2-بیانگری3-تعارض4-استقلال5-پیشرفت مدار6-منطقی-فرهنگی مدار7-پرتکاپو-تفریحی مدار8-اخلاقی-مذهبی مدار9-سازماندهی10-کنترل می باشد و دارای 18 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .