پرسش نامه مقیاس تجارب بهینه (جاری بودن )(نه مولفه ای )فرم 36 سوالی

این پرسش نامه توسط جکسون و مارش ارائه شده است و دارای 36سوال 5گزینه ای می باشد
و این پرسش نامه دارای 9خرده مقیاس شامل1-توازن چالش_مهارت2-ترکیب اقدام _آگاهی3-اهداف روشن 4-بازخورد غیر مبهم 5-تمرکزبر تکلیف در دست 6-پارادوکس کنترل7-ازدست دادن خود آگاهی 8-تحول زمان 9-تجربه درونی است و دارای 6صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد