پرسش نامه مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون

اين پرسش نامه توسط کانر و دیوید سون ارائه شده است و داراي 25 سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است . داراي6صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد