پرسش نامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف

40,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط کارول ریف ساخته شده است و داراي 2 فرم فرم اول 84 سوالی و فرم دوم 18 سوالی می باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل1-ارتباط مثبت با دیگران 2-خود مختاری3-تسلط بر محیط4-رشد شخصی5-هدف مندی در زندگی6-پذیرش خود می باشد و داراي 12صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد