پرسش نامه مقیاس بخشودگی بین فردی

45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.