پرسش نامه مقیاس بخشودگی بین فردی

این آزمون دارای ۲۵ عبارت وروش نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.