پرسش نامه مقیاس بازداری -فعالسازی رفتاری

اين پرسش نامه توسط کارور و وایت ارائه شده است و داراي 24 سوال 4گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي
4خرده مقياس شامل 1-سیستم بازداری رفتاری2-سائق3-پاسخ دهی به پاداش4-جست و جو گری است و داراي 7صفحه است فايل بصورت JPG است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد