پرسش نامه مقیاس امید میلر

اين پرسش نامه توسط میلر و پاورز ساخته شده است و داراي 48 سوال5گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 6صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد