پرسش نامه مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو

این پرسش نامه توسط کاکس و همکاران ارائه شد و دارای 10سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد