پرسش نامه مقبولیت اجتماعی قانون و عوامل موثر بر آن

40,000 ریال – خرید
مشخص کردن عوامل موثر بر مقبولیت اجتماعی هدف این آزمون است. ودارای ۱۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.