پرسش نامه مقایسه تحلیلی ارزش های خانواده مدرسه و گروه همسالان از دیدگاه دانش اموزان پسر

هدف این آزمون مقایسه ارزشها درنهادهای جامعه پذیری بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد که بر روی ۳۱۸ نفر از دانش آموزان پسر مناطق ۱۹ گانه شهر تهران اجرا شده است.