پرسش نامه معرفی مقیاس سنجش بیماران آلزایمری

این آزمون یک ابزار بالینی است که دقت،شناخت،اثر بخش بودن،ونواقص رفتاری را در بیماران آلزایمری ارزیابی میکند ودارای ۲۱ عبارت و روش نمره دهی وهمین طور پایایی و اعتبار میباشد.