پرسش نامه قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی

هدف این آزمون بررسی رابطه قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.