پرسش نامه فضایل سازمانی فرم 14 سوالی

این پرسش نامه توسط رگو،ریبریو و کونا ارائه شده است و دارای 14سوال 6گزینه ای می باشد و از
روایی و پایایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 5خرده مقیاس شامل 1-خوش بینی2-اعتماد 3-محبت و همدلی4- صداقت 5- بخشش است و دارای 2صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد